×

มติที่ประชุมรัฐสภา ผ่านร่างแก้ไข รธน. วาระ 3 ให้เลือกตั้ง ส.ส. ใช้ระบบบัตร 2 ใบ

โดย THE STANDARD TEAM
10.09.2021
  • LOADING...
BREAKING_NEWS

วันนี้ (10 กันยายน) ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีการนัดหมายลงมติในวาระ 3 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้จำนวน ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะการกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ซึ่งจะย้อนกลับไปใช้ระบบเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540

 

หลังเปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยมี ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธาน ได้เข้าสู่ระเบียบวาระให้มีการลงมติวาระ 3 โดยไม่มีการอภิปราย และขานชื่อลงคะแนนเรียงตามลำดับ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติ ดังนี้

 

– เห็นชอบ 472 เสียง (ส.ส. = 323, ส.ว. = 149)

– ไม่เห็นชอบ 33 เสียง (ส.ส. = 23, ส.ว. = 10)

– งดออกเสียง 187 เสียง (ส.ส. = 121, ส.ว. = 66)

 

สำหรับเงื่อนไขของการลงมติผ่านความเห็นชอบในวาระ 3 มี ดังนี้

 

– ต้องเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (ส.ส. = 480 + ส.ว. = 250 รวม 730 คน) มากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 366 เสียงขึ้นไป

 

– ต้องมีเสียง ส.ส. ฝ่ายค้าน/พรรคที่ไม่มีรัฐมนตรี/ไม่มีประธาน-รองประธานสภา เห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรคร่วมกัน คือ 49 เสียงขึ้นไป

 

– ต้องมีเสียง ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ ส.ว. ทั้งหมดที่มีอยู่ คือมากกว่า 84 เสียงขึ้นไป

 

จะเห็นว่ามีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภา 472 คะแนน และมีเสียงเห็นชอบจาก ส.ส. ฝ่ายค้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวม 142 คะแนน รวมทั้งได้รับเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. มากกว่า 1 ใน 3 คือ 149 คะแนน เป็นอันว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภา

 

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน จึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising