×

‘จุติ’ เผยขอรับอุปการะเด็กผ่านเฟซบุ๊กทำไม่ได้ พร้อมแนะ 7 ขั้นตอนรับบุตรบุญธรรมถูกกฎหมาย

12.09.2019
  • LOADING...
การรับบุตรบุญธรรมถูกกฎหมาย

สืบเนื่องจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้แชร์ภาพเพจเฟซบุ๊ก ประกาศขออุปการะเด็กทารก และมีการซื้อ-ขาย จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก

 

ล่าสุด จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การแชร์หาคนอุปการะเด็กไม่สามารถทำได้ เพราะมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก และกฎหมายบุตรบุญธรรมอยู่แล้ว

 

ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้กับเด็กไทยในลักษณะครอบครัวทดแทนถาวร เพื่อให้เด็กมีชีวิตครอบครัวตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมดำเนินการและดูแลโดยศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 

1. บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามที่จะเป็นผู้ปกครองของเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

2. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

3. ต้องเป็นผู้มีรายได้และอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูเด็กให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

 

4. ต้องมีเวลาเอาใจใส่เด็ก 

 

5. ต้องเป็นครอบครัวที่เหมาะสม มีเหตุผลอันสมควรและมีความคิดเห็นที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่ปรากฏในรายละเอียดของรายงานการศึกษาสภาพครอบครัว 

 

6. สถานภาพการสมรส ในกรณีขอรับเด็กในความอุปการะของ ดย. ผู้ขอรับเด็กควรมีคู่สมรสเพื่อเด็กจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ 

 

7. ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวต่อไปว่า การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทุกรายต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งต้องแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการทดลองเลี้ยงดู ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทุกราย ภายใต้การสังเกตการดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ยกเว้นกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นญาติสายตรงกับเด็ก หรือการรับบุตรติดคู่สมรสที่ได้รับยกเว้นทดลองเลี้ยงดู) ส่วนสถานที่ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สามารถยื่นได้ดังนี้ 

 

1. ผู้มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ตึก 60 ปี ชั้น 2 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงบ้านราชวิถี 

 

2. ผู้มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 

สำหรับกรณีสังคมโซเชียลบางคนเห็นด้วยกับการประกาศหาผู้อุปการะเด็กทารก และมีการซื้อ-ขายนั้น ในยุคนี้ไม่ควรมีกระบวนการค้ามนุษย์ เพราะในต่างประเทศมีเยอะมาก ที่ซื้อเด็กไปแล้วนำเด็กไปใช้เป็นแรงงาน และเด็กก็ไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งวันนี้ก็ยังปราบไม่หมด

 

“ทั้งนี้ หากพ่อแม่ท่านใดมีปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่สามารถดูแลบุตรได้ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไป” จุติ กล่าวทิ้งท้าย

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories