×

เชียงใหม่ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยฉุกเฉินแล้ว 5 อำเภอ เหตุไฟป่าวิกฤต-มลพิษกระทบประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
07.04.2024
  • LOADING...
ไฟป่าเชียงใหม่

วันนี้ (7 เมษายน) มีรายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย ไฟป่า เพิ่มเติมอีก 3 อำเภอ คือ อำเภอเชียงดาว, อำเภอแม่แตง และอำเภอไชยปราการ จากเดิมที่เคยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝางและอำเภอพร้าว รวมแล้วทั้งหมด 5 อำเภอ

 

สำหรับในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ประกอบด้วย ตำบลปิงโค้ง หมู่ที่ 1-16, ตำบลเมืองนะ หมู่ที่ 1-14, ตำบลทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 1-7, ตำบลเชียงดาว หมู่ที่ 1-16, ตำบลแม่นะ หมู่ที่ 1-13, ตำบลเมืองงาย หมู่ที่ 1-11 และตำบลเมืองคอง หมู่ที่ 1-6

 

ส่วนพื้นที่อำเภอแม่แตง ประกอบด้วย ตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 1-7, ตำบลกื้ดช้าง หมู่ที่ 1-8, ตำบลสบเปิง หมู่ที่ 1-13 และตำบลป่าแป๋ หมู่ที่ 1-13

 

ขณะที่อำเภอไชยปราการ ประกอบด้วย ตำบลปงตำ หมู่ที่ 1-8, ตำบลแม่ทะลบ หมู่ที่ 1-7, ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1-11 และตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 1-18

 

โดยพื้นที่อำเภอฝาง ประกอบด้วย ตำบลเวียง หมู่ที่ 1-20, ตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1-15, ตำบลแม่คะ หมู่ที่ 1-15, ตำบลแม่ข่า หมู่ที่ 1-13, ตำบลแม่งอน หมู่ที่ 1-15 และตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1-7

 

ส่วนพื้นที่อำเภอพร้าว ประกอบด้วย ตำบลโหล่งขอด หมู่ที่ 1-9, ตำบลแม่ปั๋ง หมู่ที่ 1-14, ตำบลแม่แวน หมู่ที่ 1-11, ตำบลน้ำแพร่ หมู่ที่ 1-8, ตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 1-8, ตำบลป่าตุ้ม หมู่ที่ 1-12 และตำบลสันทราย หมู่ที่ 1-14

 

เนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัย ไฟป่าขึ้นในพื้นที่ ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือก่อให้เกิดวัตถุมลพิษหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising