×

THE STANDARD CAREERS : เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

THE STANDARD
รับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตไปด้วยกันกับเรา
Account Executive

รายละเอียดงาน
1. ติดต่อและนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าไปนำเสนอสินค้าและบริการ ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์และอีเวนต์ของ THE STANDARD
2. สื่อสาร ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าองค์กร เพื่อปิดการขายให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. บริหารจัดการโปรเจกต์ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
4. ประสานงานระหว่างลูกค้าและองค์กร เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อให้โปรเจกต์ประสบความสำเร็จตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้
5. ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า โดยมีมิติข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่องค์กร ตอบโจทย์ในการรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ๆ
6. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้กับองค์กร

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการขายตั้งแต่ 2-4 ปี
3. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์
4. มีความรู้ด้านธุรกิจ สามารถบริหารงบประมาณของส่วนงาน
5. มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าและบริการทั้งหมดขององค์กร
6. มีความรู้ ความเข้าใจผู้ชมและลูกค้า เพื่อขายสินค้าและบริการขององค์กรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
7. มีความรู้ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


เมื่อกดส่งใบสมัครงานสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของ Google Forms ทางบริษัทจะพิจารณาใบสมัครของท่าน และหากท่านผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านสมัครงาน

X
Close Advertising