×
394192

เริ่มวันนี้! กพท. อนุญาตสายการบินจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกบนเครื่องบินได้ เฉพาะเส้นทางในประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
03.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (3 กันยายน) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

 

โดยในรายละเอียดระบุว่า เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ 9/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

  1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 (5) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2563

 

  1. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

  1. ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

 

ทั้งนี้ ประกาศทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories