×

กทม. เตรียมจ้างงานคนพิการ 306 อัตรา ตามความสามารถและความเหมาะสม เน้นทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

โดย THE STANDARD TEAM
01.07.2022
  • LOADING...
จ้างงานคนพิการ

วันนี้ (1 กรกฎาคม) ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯ กทม.) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ กทม. โดยมี ต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม., ผู้บริหาร กทม., สำนักพัฒนาสังคม, สำนักการศึกษา, สำนักการโยธา, สำนักอนามัย, สำนักการแพทย์, สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, สำนักสิ่งแวดล้อม, ผู้บริหาร 6 กลุ่มเขต, ภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิผู้พิการไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองคนพัฒนาทางสติปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) 

 

ที่ประชุมเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กทม. เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการต่อไป สำนักพัฒนาสังคมเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 306 คน โดยสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต จะจ้างคนพิการหน่วยงานละ 6 คน พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งที่จะรับคนพิการเข้าทำงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น ภารกิจของหน่วยงาน ความเหมาะสมกับประเภทความพิการ ประสิทธิภาพในการทำงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่หน่วยงานเห็นสมควร 

 

สำหรับคนพิการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ระยะเวลาจ้างงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาหรืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยผู้สมัครไม่มีพันธะผูกพันใดๆ กับ กทม. และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

ด้านการขับเคลื่อนนโยบาย 216 ข้อของผู้ว่าฯ กทม. สำนักพัฒนาสังคม เสนอนโยบาย 5 ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อมุ่งหวังให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบด้วย 

 

  1. คนพิการสุขภาพดี สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลัก 
  2. คนพิการเรียนดี สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก 
  3. คนพิการเศรษฐกิจดี สำนักพัฒนาสังคมและสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลัก 
  4. คนพิการโครงสร้างและเดินทางดี สำนักการโยธาเป็นหน่วยงานหลัก
  5. คนพิการบริหารจัดการดี สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นหน่วยงานหลัก 

 

โดยที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

 

ทั้งนี้ ศานนท์ได้มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 เขต เร่งประกาศรับสมัครคนพิการตามโครงการจ้างงานฯ โดยเร็ว ให้ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท และกำหนดรูปแบบการทำงานให้มีความเหมาะสม ให้คนพิการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งให้สามารถมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายด้วย และสำรวจสถานที่ทำงาน ห้องน้ำ ทางลาด ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับคนพิการ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ภายในตลาด 12 แห่งที่อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมทั้งตลาดชุมชน จัดหาพื้นที่ให้แก่คนพิการได้ค้าขาย เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย 216 ข้อที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising