×

กทม. ประกาศสถานที่ 7 แห่ง ให้ใช้ชุมนุมสาธารณะได้

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2022
  • LOADING...
กทม.ประกาศสถานที่ชุมนุมสาธารณะ

วันนี้ (24 มิถุนายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การสมควรกำหนดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น จำนวน 7 สถานที่ 

 

ทั้งนี้ผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้งการใช้สถานที่ต่อสำนักงานเขต ตามแบบหนังสือแจ้งการใช้สถานที่เพื่อการจัดการชุมนุมสาธารณะ ก่อนจัดการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อที่สำนักงานเขตจะได้แจ้งให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะทราบ และมีเวลาเตรียมการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ให้กับผู้เข้าร่วมการชุมนุมตามความเหมาะสม

 

ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย และหากทรัพย์สินของทางราชการมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะ ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ

 

หากสำนักงานเขตพื้นที่หรือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตรวจพบว่าผู้จัดการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต่อไป

 

กทม.ประกาศสถานที่ชุมนุมสาธารณะ

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising