×

Bitkub แจงกรณีการลิสต์เหรียญ KUB ย้ำชัดอยู่ระหว่างการแก้ไข พร้อมยืนยันไม่กระทบการซื้อขาย

01.07.2022
  • LOADING...
Bitkub

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศข่าวและมีหนังสือถึงบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยมีคำสั่งให้บริษัทแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น

 

บริษัทในฐานะผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รับทราบประเด็นดังกล่าวแล้วและขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

บริษัทขอกราบเรียนว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้อำนาจคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท 

 

นอกจากนี้การให้คะแนนเหรียญ KUB ของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว

 

“ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB นั้น ยังไม่กระทบต่อการให้บริการซื้อขายเหรียญ KUB ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทแต่อย่างใด” 

 

บริษัทขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ประกอบธุรกิจอย่างสุจริตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวมเป็นสำคัญ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising