×

Bitkub ยันเหรียญ KUB คุณสมบัติครบเกณฑ์ เดินหน้าผลักดันเทรดในกระดาน BO ต่อ แม้ถูก ก.ล.ต. สั่งปรับ 15 ล้านบาท

06.05.2022
  • LOADING...
Bitkub

บิทคับ ออนไลน์ หรือ Bitkub ประกาศแถลงการณ์ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ยืนยันคุณสมบัติเหรียญ KUB เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Listing Rule พร้อมเดินหน้าผลักดันเหรียญ KUB ให้เทรดต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้ สำนักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับ 15.2 ล้านบาท ฐานจดทะเบียนเหรียญผิดเกณฑ์ 

 

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับฯ) ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท กรณีการจดทะเบียนเหรียญ KUB (Bitkub Coin) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทนั้น

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยในส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ KUB (Bitkub Coin) บริษัทพิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำเข้าสู่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละครั้ง จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) เดียวกัน

 

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของเหรียญ KUB (Bitkub Coin) แล้ว และขอเรียนว่า เหรียญ KUB ยังคงมีคุณสมบัติเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้เคยพิจารณาคัดเลือกไว้ และยังคงอยู่ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำเนินการโดยบริษัทตามปกติ

 

พร้อมกันนี้ บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาโดยตลอด โดยขอแจ้งดังต่อไปนี้

 

  1. บริษัทพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนและคำนึงถึงความเสี่ยงของเหรียญเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญเพื่อให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญก่อนการเปิดให้ซื้อขายทุกครั้ง

 

  1. บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing) เช่น มีการหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และการขอ Profile Listing ID ก่อนที่จะนำเข้าสู่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการและขั้นตอนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ หลังจากที่ได้รับทราบประเด็นข้อสังเกตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทได้มีการปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับแจ้งแล้ว

 

  1. บริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่เป็นประจำ และมีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยืนยันว่าได้ตระหนักถึงหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด ซึ่งให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยถือประโยชน์ของลูกค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไป

 

ทางด้านความเคลื่อนไหวราคาเหรียญ KUB เมื่อวานนี้ (5 พฤษภาคม) ราคาเหรียญอยู่ที่ 160 บาท และเมื่อมีประกาศเปรียบเทียบปรับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ราคาเหรียญได้ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดของวันนี้ (6 พฤษภาคม) ที่ 141 บาท จากนั้น ราคารีบาวน์กลับขึ้นมาซื้อขายที่ 151 บาทต่อเหรียญ

 

โดยวานนี้ (5 พฤษภาคม) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในการจดทะเบียน Bitkub Coin (เหรียญ KUB) เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO)

 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาและมีมติอนุมัติเหรียญ KUB เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)

 

ทาง ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 4/2565 โดยปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ เป็นเงิน 2.53 ล้านบาท และเปรียบเทียบปรับคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ทั้งหมด 5 ราย โดยปรับรายละ ​​2.53 ล้านบาท รวมเป็นค่าปรับทั้งสิ้น 15.2 ล้านบาท

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising