×

ศาลล้มละลายไฟเขียว NOK เลื่อนส่งแผนฟื้นฟูกิจการอีก 1 เดือน

โดย THE STANDARD TEAM
16.03.2021
  • LOADING...
ศาลล้มละลายไฟเขียว NOK เลื่อนส่งแผนฟื้นฟูกิจการอีก 1 เดือน

วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า หลังจากบริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ผู้ทำแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาสำหรับการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิม เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลายประการที่จำเป็นต้องพิจารณา วิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน และโครงสร้างองค์กรอย่างรอบด้าน 

 

อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงข้อกฎหมาย ข้อสัญญาที่มีกับพนักงานและคู่ค้า ตลอดจนเจ้าหนี้ทั้งหลาย และยังต้องให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาพิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย 

 

ประกอบกับเหตุที่บริษัทยังต้องอาศัยเวลาสำหรับการเจรจาและการทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในหลักการต่างๆ ที่อยู่ในร่างแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้ 

 

โดยศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้ทำแผนมีโอกาสได้จัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด หากมีความคืบหน้าใดๆ ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising