×

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากคดีโกงหุ้น STARK ของ ‘ชนินทร์ กับพวก’ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ. 67

30.11.2023
  • LOADING...

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หุ้น STARK ของ ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

 

วิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายคดี ชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก กรณี บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ไว้ชั่วคราว จำนวน 16 รายการ ประกอบด้วย เงินสด, เงินในบัญชีเงินฝาก, หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมดอกผล รวมมูลค่าประมาณ 349 ล้านบาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมตินั้น

 

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ในรายคดีดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

  1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. โดยผู้เสียหายต้องนำแบบคำร้องฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับมาด้วย

 

  1. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า (ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก)

 

ผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนนัดหมาย และกรอกข้อมูลผ่านระบบคุ้มครองสิทธิฯ  (https://khumkrongsit.amlo.go.th) เพื่อยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งดาวน์โหลดแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ที่เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงาน ปปง. หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วน ปปง. (ในวันและเวลาราชการ)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising