×

เลือกตั้ง 2566 : ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า เริ่มแล้ววันนี้ 25 มีนาคม – 9 เมษายน

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2023
 • LOADING...
เลือกตั้งล่วงหน้า

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งและผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม

 

ขณะที่ประชาชนสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566

 

การเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิภายใน 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง โดยยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ กกต. กําหนด ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตัวเองมีสิทธิเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นได้ผ่านช่องทางเหล่านี้

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 


 

ยื่นได้ 2 ช่องทางเท่านั้น (ไม่มีการยื่นออนไลน์)

 

 1. ยื่นคำขอด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่

 

 1. ยื่นคําขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ

 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้

 

 1. คําสั่งของทางราชการหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

 

 1. แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ (https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=35&filename=index)

 

การเลือกตั้ง ส.ส. นอกเขตเลือกตั้ง

 

หากอาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่คนละเขต สามารถลงคะแนนเสียงนอกเขตได้ โดยลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่น 30 วันก่อนวันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นได้ผ่านช่องทางเหล่านี้

 

ยื่นได้ 3 ช่องทาง รวมทางออนไลน์

 

 1. ยื่นคำขอด้วยตัวเองหรือสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยสามารถมอบหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นยื่นแทนได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชัน SMART VOTE

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ

 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้

 

 1. แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ (https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=35&filename=index)

 

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต

 

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดสามารถดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน ดังนี้

 

 1. เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน (BORA) ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต คลิกที่: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main

 

 1. แอปพลิเคชัน SMART VOTE

 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

 

สามารถบันทึกข้อมูลได้ ดังนี้

 

 • เลขประจําตัวประชาชน
 • ชื่อตัว-ชื่อสกุล
 • วัน / เดือน / ปีเกิด
 • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (เป็นหน้าแรกของเล่มสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

 

โดยมีวิธีลงทะเบียน ดังนี้

 

 1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วให้เลือก ‘รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง’

 

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว:

 

2.1 ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

2.2 ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือกบันทึกข้อมูล

 

 1. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่

 

3.1 ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก ‘รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล’

 

3.2 หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก ‘รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล’

 

 1. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

 

 1. โดย กกต. กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง และยังเป็นวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ อีกด้วย 

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising