×

สภารับหลักการร่างกฎหมายชาติพันธุ์ 5 ฉบับรวด ส่งเสริมวิถีและสิทธิคนทุกกลุ่ม

โดย THE STANDARD TEAM
28.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.​ …. คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอและ ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ของศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,888 คนเป็นผู้เสนอ ซึ่ง ครม. ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาเพื่อพิจารณาต่อ ประกอบกับมีร่าง พ.ร.บ. ทำนองเดียวกันอีก 3 ฉบับ พิจารณาในคราวเดียวรวมทั้ง 5 ฉบับ

 

สำหรับภาพรวมการอภิปรายของ สส. ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสนับสนุนต่อหลักการในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสวัสดิการ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับมากขึ้นเท่าเทียมกับคนในเมือง 

 

โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การศึกษา และการประกอบอาชีพ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มชาติพันธุ์ ที่แต่ละกลุ่มจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เช่น การนับวันปีใหม่ ที่ภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม สร้างรายได้ให้กับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์

 

ก่อนการลงมติ เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมแยกการลงมติรายฉบับแทนการลงมติในคราวเดียวทั้งหมด แต่ ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส. จังหวัดระยอง พรรคก้าวไกล ได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งหากไม่เห็นด้วยในประเด็นใดก็ขอให้ไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ดังนั้นจึงต้องออกเสียงให้ที่ประชุมตัดสินว่าจะลงมติแบบใด ซึ่งผลการลงมติที่ประชุม มีมติเสียงข้างมาก 254 ต่อ 156 เสียง ให้ลงมติแยกรายฉบับ

 

สำหรับผลการลงมติร่างกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ มีดังนี้

 

  1. ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. โดย คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 415 เสียง

              

  1. ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. โดย ศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,888 คน เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 386 เสียง

 

  1. ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …. โดย สุริยันต์ ทองหนูเอียด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 14,954 คน เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 385 เสียง

 

  1. ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …. โดย เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 389 เสียง

 

  1. ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส. จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระ ด้วยคะแนน 412 เสียง

 

ทั้งนี้ สภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 42 คน กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 15 วัน โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติของ ครม. เป็นผู้เสนอ เป็นร่างหลักในการพิจารณา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising