×

17 หน่วยงาน สธ. ผ่านการประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสภาครัฐ จาก ป.ป.ช. ปี 2564 ในระดับ AA และ A

โดย THE STANDARD TEAM
22.10.2021
  • LOADING...
17 หน่วยงาน สธ.

วันนี้ (22 ตุลาคม) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ทั้งหมด 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 หน่วยงาน องค์การมหาชน จำนวน 2 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หน่วยงาน โดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีคะแนนการประเมินสูงสุด ได้คะแนนร้อยละ 96.67 และ 95.64 ตามลำดับ ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA (95-100) 

 

ส่วนอีก 15 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสุขภาพจิต, กรมอนามัย, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สถาบันพระบรมราชชนก, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และองค์การเภสัชกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A (85.00-94.99)

 

“กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส และประโยชน์ของประชาชน ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร และมีการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคมเป็นหลัก” นพ.ธงชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising