×

รู้จัก YONG หุ้น IPO กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่จะเข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 2 สิงหาคมนี้

01.08.2022
  • LOADING...
หุ้น YONG

เปิดข้อควรรู้ ‘หุ้นยงคอนกรีต’ หรือ YONG หุ้น IPO น้องใหม่ ที่กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO ที่ 1,700 ล้านบาท 

 

บมจ.ยงคอนกรีต ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 2 สิงหาคมนี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,700 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า YONG

  

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตภายใต้แบรนด์ YONG 

YONG และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป โดยมีเครื่องหมายการค้า YONG ผลิตภัณฑ์และงานบริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 

  1. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอย่างครบวงจร ประกอบด้วย โครงสร้างคาน เสา ผนังสำเร็จรูป เสาเข็ม และรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น 
  2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 
  3. ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (บริษัทถือหุ้น 100%) 

 

YONG มีโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และ/หรือโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอยู่ 7 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และชลบุรี สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป:คอนกรีตผสมเสร็จ:ธุรกิจขนส่งสินค้าและธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 83:13:4 โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายครบทุกช่องทาง ทั้งลูกค้าโครงการภาคเอกชนและภาคราชการ

 

หุ้น IPO จำนวน 180 ล้านหุ้นขายเกลี้ยง 

YONG มีทุนชำระแล้ว 340 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันไม่น้อยกว่า 165 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 5 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เกิน 10 ล้านหุ้น

 

ชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เอเชีย เวลท์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การจองซื้อหุ้น IPO ของ YONG จำนวน 180 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท ในระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อเข้ามาเกินกว่าจำนวนที่จัดสรร

 

ปัจจัยที่สนับสนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน มองว่ามาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ YONG ทั้งในด้านผลการดำเนินงาน และโอกาสการเติบโตในอนาคต จากพอร์ตลูกค้าและผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่หลากหลายครบวงจร มีโรงงานครอบคลุมและแข็งแกร่งในพื้นที่โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงจากการลงทุนในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นโอกาสมากขึ้น 

 

ราคา IPO ที่ 2.50 บาท เทียบเท่า P/E 26.10 เท่า 

YONG กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 450 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,700 ล้านบาท 

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 26.10 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 65.14 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

นำเงินระดมทุนขยายกำลังการผลิต 

สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยงคอนกรีต (YONG) กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยสามารถให้ความรู้และคำแนะนำตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และติดตั้งครบวงจร ประกอบกับบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่หลากหลาย ทำให้สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ในปริมาณมาก และสามารถเจรจากับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบได้ ส่งผลให้ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) 

 

โดย YONG มีแผนใช้เงินจากการระดมทุน ดังนี้ 

  1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของบริษัทเพื่อขยายกำลังการผลิต และพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) จำนวน 120 ล้านบาท 
  2. ใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 ล้านบาท  
  3. ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน จำนวน 120 ล้านบาท
  4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ จำนวน 190 ล้านบาท

 

ครอบครัว ‘ศลิษฏ์อรรถกร’ ถือหุ้นใหญ่ 72.65% 

YONG มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ ครอบครัวศลิษฏ์อรรถกร ถือหุ้น 72.65% โดยกลุ่มครอบครัวศลิษฏ์อรรถกร ประกอบด้วย 

 

สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร

ปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร

คมสัน ศลิษฏ์อรรถกร

อรวรรณ ศลิษฏ์อรรถกร

และบริษัท กลุ่มยง จำกัด

 

ทั้งนี้ YONG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

 

รายได้-กำไรโตต่อเนื่อง 

ข้อมูลไฟลิ่งระบุว่า YONG มีรายได้รวมปี 2563 จำนวน 798.88 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 70.18 ล้านบาทในปี 2564 และปี 2563 มีกำไรสุทธิ 39.16 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 68.94 ล้านบาท 

 

ส่วนไตรมาส 1/65 บริษัทมีรายได้รวม 238.31 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19.35 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรก ปี 2565 รายได้ลดลง 0.32% จากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว ที่มีรายได้รวม 239.08 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เนื่องจากการปิดแพลนต์ที่สาขานครสวรรค์ในไตรมาส 3 ของปี 2564 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการทางหลวงแล้วเสร็จ 

 

ขณะที่ในไตรมาสแรก ปี 2565 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 19.35 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 9.63% ในไตรมาสแรกปีที่แล้ว เป็น 8.06% ในไตรมาสแรกปีนี้ เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปลดลง ทั้งจากอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการติดตั้งงานโครงการ เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะต้นทุนเหล็กและลวดเหล็กที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ประกอบกับบริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

 


 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising