×

ยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ยาไอซ์ไม่เกิน 100 มก. ถือเป็นผู้เสพ สธ. ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
11.02.2024
 • LOADING...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และมาตรา 107 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ ‘หน่วยการใช้’ หมายความว่า เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอื่นที่ทำขึ้น ซึ่งโดยปกติสำหรับการใช้เสพหนึ่งครั้ง

 

ข้อ 2 การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณเล็กน้อยตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ

 

 1. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
 • แอมเฟตามีน (Amphetamine หรือ Anfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
 • เอ็น-เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี (N-ethyl MDA หรือ MDE) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม
 • เฮโรอีน (Heroin หรือ Diacetylmorphine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 มิลลิกรัม 
 • เดกซ์โทรไลเซอร์ไจด์ ((+) – lyserside) หรือแอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-25 (LSD-25) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
 • เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine หรือ Methamphetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
 • เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine หรือ ten an fetamine หรือ MDA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม
 • 3,4-เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-Methylenedioxymethamphetamine หรือ Methylenedioxymethamphetamine หรือ Ecstasy หรือ MDMA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

 

 1. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
 • โคคาอีน (Cocaine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 มิลลิกรัม
 • ฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม

 

 1. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
 • พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัม
 • เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร Psilocybin หรือ Psilocin มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 มิลลิกรัม
 • สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol หรือ THC) ที่เป็นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชาที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 มิลลิลิตร

 

 1. วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
 • ฟลูอัลพราโซแลม (Ualpirazolan) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 650 มิลลิกรัม
 • ฟีนาซีแพม (Phenazepam)มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,640 มิลลิกรัม

 

 1. วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 • อัลพราโซแลม (Alprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม
 • คีตามีน (Ketamine) ในกรณีที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 10 มิลลิลิตร หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
 • มิดาโซแลม (Midazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 มิลลิกรัม
 • ไนเมตาซีแพม (Nimetazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 มิลลิกรัม
 • ไนทราซีแพม (Nitrazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,560 มิลลิกรัม
 • เฟนเทอร์มีน (Phentermine) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัม

 

อ้างอิง:

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising