×

รองมิสทิฟฟานี่ ปี 2018 เตรียมร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกโรงเรียนเลือกปฏิบัติไม่รับเป็นครู 2 พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
28.04.2019
  • LOADING...

จากกรณี น้องหนาม-วรวลัญช์ ทวีกาญจน์ รองอันดับ 2 เวทีนางงามข้ามเพศ มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอร์ส 2018 ซึ่งสำเร็จปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ไปสมัครเป็นครูโรงเรียนในเครือคริสตจักรถึง 4 แห่ง แต่ถูกปฏิเสธเพราะเป็นครูข้ามเพศ

 

วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ น้องหนามจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมภายใต้กลไกการคุ้มครอง คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองทั้งเพศหญิง เพศชาย และบุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและคุ้มครองไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งกรณีที่เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคล และการเลือกปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะโดยการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติก็ตาม

 

หลังจากรับคำร้องจากน้องหนามวันที่ 2 พฤษภาคมนี้แล้ว จะนำคำร้องยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือคณะกรรมการ วลพ. เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยด่วน โดยจะมีการประชุมวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

ขั้นตอนต่อไป คกก.วลพ. จะพิจารณาว่ารับคำร้องดังกล่าวหรือไม่ หากมีมติรับคำร้อง ก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรให้ขยายเวลาดำเนินการได้

 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ วลพ. ต้องพิจารณากำหนดมาตรการที่จะทำให้การพิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จโดยเร็ว

 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวยังให้อำนาจแก่คณะกรรมการ วลพ. สามารถพิจารณาให้ค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้องได้อีกด้วย

 

 

ภาพ : กองประกวดมิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอร์ส 2018

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories