×

พุทธศาสนิกชนเนืองแน่น ร่วมพิธีจุดเทียนในวันมาฆบูชา วัดพระธรรมกาย

โดย THE STANDARD TEAM
01.03.2018
  • LOADING...

วันนี้ (1 มี.ค.) ที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชาด้วยการตักบาตร สวดมนต์ ไหว้พระ รักษาศีล นั่งสมาธิ และพิธีจุดโคมมาฆประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชากว่า 1 แสนดวง และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นเป็นพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบ 390,001,250 จบ ณ ลานธรรม รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

 

โดยวัดพระธรรมกายยังได้ร่วมกับองค์กรภาคีพุทธอีกกว่า 20 องค์กร จัดโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2561 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายหมู่บ้านศีล 5 ให้เข้มแข็งด้วยหลักการ ‘บวร’ ตามนโยบายของมหาเถรสมาคมอีกด้วย

 

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา หรือวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการคือ

1. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันที่วัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย

 

2. พระภิกษุทุกรูปเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า

 

3. พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นขีณาสพอรหันต์

 

4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ เดือน 3 และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา สรุปใจความได้เป็น 3 ส่วนคือ

  • หลักการเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
  • อุดมการณ์อันสูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตในพระพุทธศาสนา
  • วิธีการเพื่อใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงอาจกล่าวได้ว่าวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising