×

ชมคลิป: วันชัย ชี้ผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโลกสวย อุดมการณ์เกินจริง ไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้

โดย THE STANDARD TEAM
16.11.2021
  • LOADING...

วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับประชาชน โดยระบุว่าสิ่งที่ผู้เสนอเข้ามาโดยอ้างว่าต้องการล้างมรดก คสช. เป็นการมองโลกแค่ด้านเดียว ไม่ได้มองให้รอบด้านว่าบริบทสังคมไทยบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่ เบื้องหลังคนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังมองว่าร่างดังกล่าวเสนอมาจากชุดความคิด 2 ประการคือ คนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนดีที่สุด ต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน และคนที่ทำปฏิวัติรัฐประหารเป็นคนเลว ต้องล้มล้างให้หมดสิ้นไป ดังนั้นจึงมองว่าผู้เสนอร่างฉบับนี้โลกสวย และอุดมการณ์เกินจริง จึงไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising