×

ตุลาคมปี ‘62 ผู้มีงานทำลดลง 6 แสนคน แต่กลุ่มเยาวชนว่างงานเพิ่มขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
12.11.2019
  • LOADING...
อัตราว่างงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.66 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.44 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.5 แสนคน 

 

สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 11.15 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 25.85 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 พบว่า ผู้ทำงานลดลง 6 แสนคน (จาก 37.60 ล้านคน เป็น 37.00 ล้านคน) 

 

โดยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมมีจำนวนลดลง 3 แสนคน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสาขาการปลูกข้าวเจ้า การปลูกข้าวเหนียว และการปลูกพริก 

 

สำหรับผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมมีจำนวนลดลง 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสาขาการศึกษา 8 หมื่นคน สาขาการผลิต สาขาการก่อสร้าง และสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ลดลงเท่ากันคือ 7 หมื่นคน สาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ และสาขากิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลดลงเท่ากันคือ 4 หมื่นคน สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ลดลง 2 หมื่นคน 

 

สาขาที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาที่พักแรม และบริการด้านอาหาร เพิ่มขึ้น 9 หมื่นคน สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 2 หมื่นคน สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า เพิ่มขึ้น 1 หมื่นคน สำหรับสาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

เปรียบเทียบจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์และเพศ เดือนตุลาคม 2561 และ 2562 เมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงทำงานของผู้มีงานทำต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ทำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ทำงานเต็มที่ในเรื่องชั่วโมงทำงานมีจำนวน 31.53 ล้านคน หรือร้อยละ 85.2 ของผู้มีงานทำทั้งหมด และผู้ที่ทำงาน 1-34 ชั่วโมง มีจำนวน 5.28 ล้านคน หรือร้อยละ 14.3 

 

เปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงาน 2561 และ 2562 พบว่า จำนวนการว่างงานในเดือนตุลาคม 2562 มีทั้งสิ้น 3.55 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 2.9 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จำนวน ผู้ว่างงานลดลง 3 หมื่นคน

 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 0.9 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 0.9

 

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนตุลาคม 2562 พบว่า เพศชายมีอัตรา การว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชายร้อยละ 1.0 และเพศหญิงร้อยละ 0.9

 

การว่างงานตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.3 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 5.3

 

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จเดือนตุลาคม 2561 และ 2562 ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงานเดือนตุลาคม 2562 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 1.47 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.7) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.3 หมื่นคน (ร้อยละ 1.1) ระดับประถมศึกษา 6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.7) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5.6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.9) และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 1.9 หมื่นคน (ร้อยละ 0.3) 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าลดลง 4.2 หมื่นคน ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 1.2 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษา-ตอนต้นลดลง 6 พันคน ในขณะที่ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 2.1 หมื่นคน และระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หมื่นคน

 

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามภาค เดือนตุลาคม 2561 และ 2562 เมื่อเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า เดือนตุลาคม 2562 จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศลดลง 2.9 หมื่นคน (จาก 3.84 แสนคน เป็น 3.55 แสนคน) เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลง 3.9 หมื่นคน ภาคกลางลดลง 6 พันคน กรุงเทพมหานครลดลง 4 พันคน ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นคน และภาคใต้เพิ่มขึ้น 7 พันคน

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories