×

THG เตรียมเปิด ‘หลักฐาน’ ความร่วมมือกับองค์กรรัฐในการนำเข้าวัคซีนให้ ก.ล.ต. รับทราบ แจงไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการวางมัดจำ

05.08.2021
  • LOADING...
บุญ วนาสิน

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศแจ้งให้ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) และ นพ.บุญ วนาสิน ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมเพื่อนำเข้าวัคซีน Pfizer รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาท จากการผิดเงื่อนไขของสัญญา หลังพบข้อเท็จจริงมีความขัดแย้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนั้น

 

ล่าสุด สุวดี พันธุ์พานิช เลขานุการบริษัท THG ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยใช้อำนาจมาตรา 58(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้บริหาร THG ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยคำชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ในหนังสือ

 

บริษัทขอชี้แจงว่า ได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะดำเนินการชี้แจงอย่างละเอียดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 

  1. บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลการทำสัญญาหรือจะทำสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐเพื่อร่วมกันนำเข้าวัคซีนจริง โดยจะเปิดเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

 

  1. บริษัทไม่ได้ใช้เงินสด เงินกู้ หรือทรัพย์สินของบริษัทในการวางมัดจำหรือค่าปรับมัดจำวัคซีน

 

  1. วัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสที่ได้มีการเจรจากับผู้แทนจำหน่ายแล้วนั้น ยังไม่มีการลงนามสั่งซื้อจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามระเบียบของรัฐ แต่บริษัทยังไม่ละทิ้งความพยายาม โดยจำนวนวัคซีนและระยะเวลาการนำเข้าวัคซีนไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

อนึ่ง ขอเรียนให้ทราบว่า แม้บริษัทไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนโควิดตามกำหนดของรัฐ แต่เป็นการทำหน้าที่ในฐานะเอกชนและพลเมืองที่ไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising