×

กกต. มีมติให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารแจงคดีธนาธรให้เงินกู้พรรค

โดย THE STANDARD TEAM
19.11.2019
  • LOADING...
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวแจกการพิจารณาคดีการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาสํานวนการสืบสวน กรณีมีผู้กล่าวหาว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อพรรคการเมืองต่อปี

 

ในการนี้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดทุกประการแล้ว

 

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

 

โดยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้เคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories