×

ธรรมศาสตร์ให้ นศ. แต่งกายได้ตามเพศวิถี รวมถึงรับปริญญา เหยียด-ดูหมิ่นเจอโทษวินัย

โดย THE STANDARD TEAM
08.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (8 มิถุนายน) รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 โดยมีใจความสำคัญในการกำหนดแนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ และเพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกลบหลู่เกียรติ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด 

 

โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ และให้ถือว่าการกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ข่มเหงนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดถือเป็นการผิดวินัย

 

และยังให้สิทธิ์นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดมีสิทธิ์แต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี หรือเครื่องแบบเฉพาะของคณะเพื่อเข้าชั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

สำหรับผู้ที่ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิ์แต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 

นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนดแนวปฏิบัติใดที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

 

โดยก่อนหน้านี้ตัวเเทนนักศึกษาข้ามเพศได้มีการยื่นหนังสือคำร้องขอให้มหาวิทยาลัยออกประกาศรับรองให้นักศึกษาที่มีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้โดยให้ถือว่าถูกต้องตามระเบียบ ในเวลาต่อมาได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมต่อประเด็นดังกล่าวระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หลังจากที่ประชุมดังกล่าวผู้บริหารได้รับเรื่อง ดำเนินการอนุมัติ และลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเเต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยจะมีผลบังคับในวันพรุ่งนี้ (9 มิถุนายน) เป็นต้นไป 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising