×

แบรนด์ใดมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในปีนี้

26.08.2019
  • LOADING...
มูลค่าแบรนด์

หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผล Thailand’s Top Corporate Brands 2019 หรือสุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยประจำปี 2562 

โดยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรด้วยการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปีมาคำนวณด้วยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ซึ่งเป็นสูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงิน โดยมีทั้งสิ้น 15 หมวด

 

มูลค่าแบรนด์

มูลค่าแบรนด์

มูลค่าแบรนด์

 

ภาพประกอบ: กริน ลีราภิรมย์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories