×

TATMA

TATMA
31 กรกฎาคม 2019

TATMA ย้ำผู้ประกอบการยกระดับสู่มาตรฐานสากล แนะรัฐพิจารณายางรถยนต์ในข้อตกลงการค้าเสรีด้วย

เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย (Thai Automobile Tire Manufacturers Association: TATMA) ให้ข้อมูลว่า กำลังการผลิตยางในปี 2561 ของกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ มีถึง 193 ล้านเส้น คิดเป็นน้ำหนัก 2.3 ล้านตัน เป็นยางรถยนต์และยางรถบรรทุกคิดเป็น 72% ของยางทั้งหมดที่ผลิตได้ อีก 28% เป็นยางรถมอเตอร์ไ...