×

Super Poll

ธนกร วังบุญคงชนะ
19 มกราคม 2022

โฆษกรัฐบาลมั่นใจประชาชนยังหนุนประยุทธ์ อ้างโพลบอกคนไทยยังต้องการให้ถือธงนำบริหารประเทศ

วันนี้ (19 มกราคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบเสียงสะท้อนและทุกกำลังใจของคนไทยผ่านผลสำรวจความนิยมต่อนายกรัฐมนตรีจากสำนักวิจัย Super Poll ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพ กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคมที่ผ่านมา ...
นักการเมือง
4 กรกฎาคม 2021

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นนักการเมืองทุกระดับสละเงินเดือนช่วยประชาชนจนกว่าโควิดจะหมดไป

วันนี้ (4 กรกฎาคม) นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (Super Poll) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง มาตรการปิดพื้นที่ควบคุมโรคที่ประชาชนต้องการ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริม าณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,068 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-...

Close Advertising