×

Southeast Asia Women

18 สิงหาคม 2020

อาจารย์ ม.อ. รับรางวัล Southeast Asia Women 2020 จากผลงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ (18 สิงหาคม) ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ม.อ. ได้มีการจัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา...

Close Advertising