×

Plaza Accord

12 กันยายน 2017

รู้จัก ‘อีอีซี’ โครงการความหวังเศรษฐกิจไทย 1.5 ล้านล้านบาท ภาคต่อของ ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ ยุคป๋าเปรม

     เมื่อ 35 ปีที่แล้ว ประเทศไทยผุดโครงการอีเอสบี หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ ชื่อเต็มๆ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) ที่เริ่มขึ้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์      เชื่อว่าหลายคน...

X
Close Advertising