×

intersex

10 ข้อต้องมี เพื่อสิทธิ หน้าที่ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เมื่อรัฐต้องรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของบุคคล
31 มีนาคม 2021

10 ข้อต้องมี เพื่อสิทธิ หน้าที่ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เมื่อรัฐต้องรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของบุคคล

31 มีนาคม เนื่องในวันสากลเพื่อการเผยตัวตนของคนข้ามเพศ (International Transgender Day of Visibility) กลุ่มนักเคลื่อนไหวและองค์กรด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ได้ร่วมกันจัดทำแคมเปญรณรงค์ ‘10 ข้อต้องมี เพื่อสิทธิ หน้าที่ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เมื่อรัฐต้องรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของบุคคล’ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ เ...
3 มกราคม 2019

เยอรมนีอนุญาตให้สามารถระบุเพศ ‘อินเตอร์เซ็กซ์’ ในเอกสารราชการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รัฐบาลเยอรมนีอนุญาตให้กลุ่มเพศ ‘อินเตอร์เซ็กซ์’ ที่ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย สามารถระบุเพศที่สอดคล้องกับเพศของตนมากที่สุดลงในเอกสารราชการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แทนการบังคับให้ระบุเพศระหว่างชายหรือหญิงเท่านั้น หลังรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2018 และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา   แต่อ...
5 มกราคม 2018

รัฐวอชิงตันอนุมัติ เตรียมเพิ่ม ‘เพศ X’ ในใบแจ้งเกิด เริ่ม 27 มกราคมนี้

ชาววอชิงตันผู้ไม่ประสงค์จะระบุ ‘เพศหญิง’ หรือ ‘เพศชาย’ ลงในใบแจ้งเกิดมีเฮ หลังทางการอนุมัติให้สามารถเลือกระบุ ‘เพศ X’ แทนได้ โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 27 มกราคมที่จะถึงนี้   โดยกรมอนามัยเผยถึงนิยามของ ‘เพศ X’ ไว้ว่า เป็นเพศที่ไม่ได้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงเพศชายหรือเพศหญิง แต่ยังควบรวมถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มต่างๆและกลุ่มที...

Close Advertising