×
348693

Horizon Village Resort

31 มีนาคม 2020

“เราจะไม่ทิ้งกัน” เรื่องราวสู้ชีวิตโควิด-19 ของชาวโรงแรม Horizon Village Resort เชียงใหม่

“โมเมนต์ที่สะเทือนใจที่สุดคือ ตอนที่เราพูดกับพนักงาน  ตอนนั้นเราร้องไห้ บอกความจริงกับเขาไปว่า ถ้าสถานการณ์นี้ดำเนินไปนานกว่าที่คิด ถึงจุดหนึ่งเราอาจจะไม่มีเงินเดือนให้กับเขาแล้วนะ เราร้องไห้ไปบอกเขาไป เรากลัวว่าเราจะดูแลเขาไม่ไหว”    ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ซึ่งทุกชีวิตต่างก็ได้รับผลกระท...