×
295854

Christian Lara

Christian Lara
16 ตุลาคม 2019

จากขยะปรินเตอร์สู่แขนเทียมคนพิการ

นี่คือสิ่งท่ี คริสเตียน ลารา (Christian Lara) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ ReciclApp แอปฯ เรียกรถ Uber Recycling ประเทศชิลี ทำให้เกิดข้ึนและเป็นจริงได้ตามความตั้งใจของเขา คริสเตียนได้รับรางวัลผู้ประกอบการแห่งปีประเภท Smart City จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชิลี (Corfo) และรัฐบาลประเทศชิลี และได้รับยกย่องให้เป็น App of the Month และ Application of the Moment จ...