×

China Mission Center (ศูนย์ภารกิจจีน)

China Mission Center
8 ตุลาคม 2021

CIA ประกาศตั้งหน่วยงานใหม่ มุ่งเน้นภารกิจรับมือความท้าทายจากจีน

สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ หรือ CIA เผยแพร่แถลงการณ์เมื่อวานนี้ (7 ตุลาคม) ประกาศจัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อว่า ‘ศูนย์ภารกิจจีน’ หรือ China Mission Center เพื่อมุ่งเน้นภารกิจในการรับมือกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกิดจากจีน   โดยการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ CIA ซึ่งเป็นผลจากการประเมินและสะท้อนมุมม...

Close Advertising