×

ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ (Supparerk Vision Center)

26 พฤศจิกายน 2022

เมื่อแว่นสายตา คือตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ดีทางการมองเห็น การเลือกให้ผู้ชำนาญการเฉพาะทางโดยจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตร ตรวจสุขภาพตาและวัดค่าสายตาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตัดแว่นให้จึงเป็นสิ่งสำคัญ [ADVERTORIAL]

ด้วยยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนำพา ทำให้ปัจจุบันคนไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน สูงมากเป็นอันดับ 7 ของโลก หรือเฉลี่ยประมาณ 9 ชั่วโมงต่อวัน (ข้อมูลจากรายงานของ: Digital 2022 Global Overview ที่รวบรวมขึ้นโดย WE ARE SOCIAL) นี่คือหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพดวงตาโดยตรง สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้คาดการณ์ว่า ใน...

Close Advertising