×

วันน้ำโลก

22 มีนาคม 2024

22 มีนาคม – วันน้ำโลก

วันน้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปี 1993 เพื่อให้ความสำคัญต่อปัญหาขาดแคลนน้ำ   เป้าหมายหลักของวันน้ำโลกคือ การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 6 คือ ‘น้ำและสุขาภิบาลสำหรับทุกคนภายในปี 2030’   ทุกปี UN-Water ซึ่งเป็นกลไกประสานงานด้านน้ำและสุขาภิบาลของ UN จ...


X
Close Advertising