×
425933

พยาบาลลุ่มน้ำ

‘TCP Spirit’ ชวนอาสาคนรุ่นใหม่ทวนสายน้ำไปเรียนรู้การ ‘พยาบาลลุ่มน้ำ’ แก้ปัญหาที่ต้นตอจากต้นน้ำ [Advertorial]
30 พฤศจิกายน 2020

‘TCP Spirit’ ชวนอาสาคนรุ่นใหม่ทวนสายน้ำไปเรียนรู้การ ‘พยาบาลลุ่มน้ำ’ แก้ปัญหาที่ต้นตอจากต้นน้ำ [Advertorial]

หากเรายังปล่อยให้ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำถูกทำลาย ส่งผลให้ระบบนิเวศเสียสมดุล เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณฝนลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเช่นนี้แล้ว ดังนั้นการมีระบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจึงมีความสำคั...