×

คํานูณ สิทธิสมาน

คํานูณ สิทธิสมาน
16 พฤศจิกายน 2021

คำนูณ ให้สมญาร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชนว่า ‘ฉบับปฏิวัติ’ ชี้ รวมศูนย์-บั่นทอน-ควบคุม ไม่มองต้นตอปัญหาการเมือง

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) คํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ต่อการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... โดยให้สมญานามร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่าเป็นฉบับปฏิวัติ เนื่องจาก   รวมศูนย์ คือรวมศูนย์อำนาจของประเทศไว้ที่สภาผู้แทนราษฎร   บั่นทอน คือบั่...

Close Advertising