×

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

โดย THE STANDARD TEAM
29.05.2019
  • LOADING...
surayud-chulanont

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ตามประกาศพระราชโองการลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 แล้วน้ัน

 

บัดนี้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม 2562

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

 

ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีท่ี 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising