×

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้มเกณฑ์ตรวจสอบ Risk Profile ผู้ลงทุนและเกณฑ์รับหลักทรัพย์ หวังปิดช่องโหว่เกิดเหตุซ้ำรอยหุ้น MORE

30.11.2022
  • LOADING...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์เช้าวันนี้ (30 พฤศจิกายน) เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

 

โดยระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยทำงานร่วมกันและประสานงานกับหน่วยงานกำกับมาอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาคตลาดทุนในการปรับปรุงกระบวนการและกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่น สร้างการทำงานที่มีเอกภาพ ดังนี้

 

ในระยะสั้นสิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อบริหารความเสี่ยง ได้แก่

 

  • ทบทวนการพิจารณา Risk Profile ของลูกค้าที่อาจมีความไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยงสูง เช่น ลูกค้าที่มีวงเงินสูง มีการซื้อ-ขายกระจุกในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะหุ้น Market Cap เล็ก
  • พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานภายใน เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพิจารณาวงเงิน และการพิจารณามูลค่าหลักประกัน

 

สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพระยะยาวในประเด็นต่างๆ ทั้งเชิงโครงสร้างและการปรับเกณฑ์ทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการในอนาคต ได้แก่

 

1. บริษัทหลักทรัพย์

 

  • ปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และระเบียบวิธีการดำเนินงาน เช่น การพิจารณาลูกค้า แนวทางการให้วงเงินลูกค้า และการพิจารณาหลักประกัน
  • พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Investor Information Bureau) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับ Credit Bureau เช่น ข้อมูลวงเงิน และข้อมูลการใช้วงเงิน เป็นต้น

 

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการรับหลักทรัพย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

  • ปรับปรุงเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในแต่ละตลาด (SET, mai, LiVEx) ให้มีความเหมาะสม
  • ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อ-ขาย การชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความซับซ้อนของภาวะตลาดในปัจจุบัน
  • ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ-ขาย เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้น เป็นต้น
  • ปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ให้สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและเหมาะสม

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising