×

ตลาดหลักทรัพย์จ่อปรับเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของ บจ. เปิดเฮียริ่งถึง 27 กรกฎาคมนี้

12.07.2022
  • LOADING...
ปรับเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของ บจ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของ บจ. ให้สอดคล้องกับเกณฑ์หน่วยงานกำกับดูแลที่มีการแก้ไข เปิดเฮียริ่งถึง 27 กรกฎาคม 2565

 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการทบทวนและพัฒนากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ Regulatory Revision เพื่อสนับสนุนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนและเพิ่มความสะดวกและลดภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติ (Ease of Doing Business) อีกทั้งยังสอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแล 

 

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ 2 เรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และกฎกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์ (กฎกระทรวงฯ) ที่มีการปรับปรุงซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ และผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเพียงพอ เท่าเทียมสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

  1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งก.ล.ต. ได้ยกเลิกการกำหนดให้ผู้เสนอซื้อยื่นสำเนาคำเสนอซื้อและรายงานที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับปรุงเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้รับเอกสารจากผู้ทำคำเสนอซื้อเช่นเดียวกับแนวปฏิบัติในปัจจุบันที่ผู้เสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อและรายงานที่เกี่ยวข้องผ่านบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบและสามารถติดตามข้อมูลการทำคำเสนอซื้อซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญได้เช่นเดียวกับทางปฏิบัติในปัจจุบัน

 

  1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่

 

จึงเสนอปรับปรุงเกณฑ์โดยยกเลิกเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กฎกระทรวงฯ ได้มีการกำหนดไว้แล้ว ได้แก่ อำนาจในการอนุมัติโครงการ และปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมเหตุการณ์ตามที่กฎกระทรวงฯ ได้กำหนดเพิ่มเติม ได้แก่ การรายงานผลการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนกรณีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering: RO) และกรณีเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานบริษัท (ESOP) และการเปิดเผยการแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

 

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ หัวข้อ ‘การปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์หน่วยงานกำกับดูแลที่มีการแก้ไข’ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นได้จนถึง 27 กรกฎาคม 2565

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising