×

โรงเรียนมัธยมใน กทม. กลับมาเปิดเรียน On-site อีกครั้ง หลังโควิดพรากเด็กไปจากห้องเรียนเกือบปี

15.11.2021
  • LOADING...
โรงเรียนมัธยม

บรรยากาศโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครเปิดเรียนแบบ On-Site อีกครั้ง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานักเรียนทุกระดับทั้งประถมและมัธยมจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ นำมาซึ่งปัญหาความเครียด การไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ และอุปสรรคอื่นๆ กระทั่งการระดมฉีดวัคซีนในนักเรียนอายุ 12-17 ปี ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถกลับเรียนในห้องได้ตามปกติอีกครั้ง

 

กรุงเทพมหานครระบุว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 80 จึงได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 รวมทั้งสิ้น 109 โรงเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียนที่จะเข้าชั้นเรียน 

 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เป็นการเปิดเรียนตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนด และจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการมีส่วนร่วม มาตรการด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ และมาตรการด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยจำกัดนักเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ใช้การเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน หรือจัดห้องเรียนใหม่ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน ร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

โรงเรียนมัธยม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising