×

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ JKN239A ให้ไปใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 27 ก.ย. นี้

22.09.2023
  • LOADING...
หุ้นกู้ JKN

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JKN239A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล และซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

 

ตามที่ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ JKN239A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยหุ้นกู้ JKN239A มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

 

  1. การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด 
  2. การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน 
  3. การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 
  4. การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default)

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบ โดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย 

 

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising