×

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น STARK เข้าประชุมให้ข้อมูลความคืบหน้าการทำ Special Audit ในวันที่ 30 พ.ค. นี้

29.05.2023
  • LOADING...

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงความคืบหน้าการทำ Special Audit ในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ และขอให้ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ลงทุนให้เหมาะสม

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) เพื่อรับทราบรายละเอียดความคืบหน้าและสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขอให้ STARK ตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ผลการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

ตามที่ STARK ไม่สามารถจัดทำและส่งงบการเงินงวดประจำปี 2565 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยต่อมา ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงว่าผู้สอบบัญชีของ STARK ได้ตรวจพบการทำธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ

 

ก.ล.ต. จึงได้สั่งการให้ STARK ชี้แจงข้อเท็จจริงและขยายขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบสารสนเทศฯ) ตามที่ปรากฏในข่าว ฉบับที่ 80/2566 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ซึ่ง STARK ได้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นั้น

 

ทั้งนี้ STARK ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ ว่า STARK จะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และคาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 (ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา STARK จะรีบแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็ว)

 

ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK เป็นการชั่วคราวในช่วงวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566

 

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมรับฟังการประชุม Public Presentation และร่วมซักถามในประเด็นต่างๆ ตามที่มีข้อสงสัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของการให้จัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุน STARK สามารถทราบรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ขอให้ STARK ดำเนินการตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ผู้ลงทุนสอบถามอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนด้วย พร้อมทั้งขอให้ STARK เผยแพร่ผลการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising