×

อย่างเป็นทางการ! ก.ล.ต. ประกาศรับสมัคร ‘เลขาธิการคนใหม่’ ตั้งแต่ 7-27 ก.พ. นี้

07.02.2023
  • LOADING...

ก.ล.ต. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ตั้งแต่วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์นี้

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. ที่จะว่างลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด 

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านตลาดทุน คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมจำเป็น และสอดคล้องในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งประสบการณ์ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ก.ล.ต. ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการกำกับดูแลตลาดทุน และคำนึงถึงคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล พฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดี และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการด้วย

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลาทำการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising