×

ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้บริหาร บล. กิมเอ็ง ลักลอบนำข้อมูลสำคัญ-ความลับธุรกิจไปใช้

28.01.2021
  • LOADING...
ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้บริหาร บล. กิมเอ็ง ลักลอบนำข้อมูลสำคัญ-ความลับธุรกิจไปใช้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 1 รายคือ ภูษิต แก้วมงคลศรี ขณะกระทำความผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 4 ปี ฐานนำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของบริษัทไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

โดย ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. กิมเอ็ง) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ภูษิต แก้วมงคลศรี ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ บล. กิมเอ็ง ได้นำข้อมูลสำคัญและความลับทางธุรกิจของ บล. กิมเอ็ง ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อมาภูษิตได้ลาออกจาก บล. กิมเอ็ง

 

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าภูษิตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งมีผลทำให้ภูษิตไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอย้ำให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารซึ่งมีบทบาทในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories