×

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งแก้ไขกฎหมาย 4 ฉบับ หวังส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแล

โดย THE STANDARD TEAM
25.06.2021
 • LOADING...
ตลาดทุนดิจิทัล

ก.ล.ต. เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. 4 ฉบับ เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมของตลาดทุนในยุคดิจิทัล และให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ศึกษาการแก้ไขกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ จึงเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่

 1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 2. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
 4. พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ของตลาดทุนในยุคดิจิทัล และให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับส่งเสริมการระดมทุนและการประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติในหลักการและมีข้อสังเกตบางประการ

 

การเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

 

 1. การส่งเสริมตลาดทุนดิจิทัล เช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุนและการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์

 

 1. การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การปรับปรุงการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจและการเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 

 1. การกำกับดูแลตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลดข้อจำกัดในการจัดตั้งและการประกอบการ และการปรับปรุงการดำเนินกิจการและการลงทุนในหลักทรัพย์ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

 

 1. การระดมทุน การกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน เช่น การปรับปรุงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้ครอบคลุมถึงทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน

 

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกำหนดมาตรการลงโทษ เช่น การปรับปรุงกฎหมายให้มีการคุ้มครองพยานในชั้นการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนและมีอำนาจสอบสวนสำหรับฐานความผิดบางประเภท

 

 1. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต.

 

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. และระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง Email จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

 

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising