×

ก.ล.ต. เตรียมสั่งธุรกิจ คริปโตเคอเรนซี่ เปิดเผยความเสี่ยงการซื้อขาย-กำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้ายินยอมรับทราบความเสี่ยงก่อนใช้บริการ

09.02.2023
  • LOADING...

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขาย คริปโตเคอร์เรนซี  เตรียมสั่งธุรกิจ ‘คริปโต’ เปิดเผยความเสี่ยงการซื้อขาย-กำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้ายินยอมรับทราบความเสี่ยงก่อนใช้บริการ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี 

 

รวมทั้งจัดให้ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายมีความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ยงจากการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างเพียงพอ

 

ทั้งนี้ ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลทั่วไปต่อการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565 โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. จึงได้พิจารณาทบทวนแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

 

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบในการยกเลิกการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ (Minimum Purchase) และเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และให้ ก.ล.ต. ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

 

1. หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และผู้ค้าคริปโตเคอร์เรนซี ต้องเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี 

 

โดยมีข้อความดังนี้ “คริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน” โดยจะต้องสามารถมองเห็นข้อความคำเตือนได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมก่อนให้ลูกค้าใช้บริการ อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้ผู้ซื้อขายให้ความยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการด้วย 

 

2. วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ กำหนดให้หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในช่วงกลางปี 2566

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=874 และระบบกลางทางกฎหมาย Law.go.th ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางอีเมล [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising