×

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์คุณสมบัติขายหุ้น IPO ให้ชัดขึ้น หวังช่วยลดความล่าช้า และการเสียโอกาสของผู้ระดมทุน

10.06.2022
  • LOADING...
เกณฑ์คุณสมบัติขายหุ้น IPO

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO จ่อตีกรอบคุณสมบัติที่ระบุว่าต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากกำหนดเดิมตีความได้ค่อนข้างกว้าง โดยจะใช้กับทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่เสนอขายแบบ Primary Listing และ Secondary Listing

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทให้ชัดเจน เรื่องการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้หลักเกณฑ์เป็นไปตามเจตนารมณ์ และบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื่องจากในปัจจุบันหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO กำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะได้รับอนุญาตว่า ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างกว้างและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่ไม่ต้องการจะรวมถึงกรณีการกระทำผิดกฎหมายที่ไม่มีนัยสำคัญ หรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท ทำให้บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะได้รับอนุญาต และอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการระดมทุนและเสียโอกาสทางธุรกิจ  

 

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทในเรื่องการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีความชัดเจน และให้สอดคล้องกับเกณฑ์การเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange) ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564โดยสรุป ดังนี้

 

  1. ปรับปรุงถ้อยคำเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ในเรื่องการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ชัดเจน โดยไม่รวมถึงความผิดในเรื่องที่ไม่มีนัยสำคัญ หรือความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัทผู้ขออนุญาตต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น การค้ามนุษย์ การผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติด หรือการฟอกเงิน เป็นต้น และต้องไม่มีการดำเนินงานที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ

 

  1. ให้อำนาจ ก.ล.ต. ในการกำหนดแนวทาง (Guideline) ในรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณากรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญได้

 

นอกจากนี้ การปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะมีขอบเขตการบังคับใช้กับทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่เสนอขายแบบ Primary Listing และ Secondary Listing

 

โดย Primary Listing หมายถึง การเสนอขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 

และ Secondary Listing หมายถึง การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising