×

ก.ล.ต. สั่ง Zipmex แก้ไขสถานะเงินกองทุน และให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ขณะที่บริษัทประกาศระงับเทรดตั้งแต่บ่ายวันนี้

25.11.2023
  • LOADING...
Zipmex

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ติดตามฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ซึ่งปรากฏว่า Zipmex ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (เงินกองทุน) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งตามข้อกำหนด ข้อ 16/1 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ Zipmex ต้องระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภท จนกว่าจะดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทโดยไม่ชักช้า

 

ก.ล.ต. จึงสั่งการตามข้อ 16/1 (3) ของประกาศดังกล่าว ให้ Zipmex ดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงสถานะเงินกองทุนได้ตามที่กำหนด และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

  1. ยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนต่อ ก.ล.ต. 
  2. ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนที่ได้ยื่นต่อ ก.ล.ต. ตามข้อ (1) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนภายในระยะเวลาแผนดังกล่าว
  3. ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถถอนหรือโอนย้ายทรัพย์สินเงินบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับข้อติดขัดในการดำเนินการดังกล่าว
  4. ให้ Zipmex เตรียมความพร้อมของระบบงาน และบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าตามข้อ (3)

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามฐานะการเงินและสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล [email protected] หรือเฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน กลต. หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

 

ขณะเดียวกัน วันนี้ (25 พฤศจิกายน) มีรายงานข่าวว่า บริษัท Zipmex ได้ประกาศระงับเทรดชั่วคราวตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป

 

Zipmex

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising