×

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สั่งห้าม ‘Investment Company’ ขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป หวังคุ้มครองนักลงทุน

20.05.2022
  • LOADING...
ก.ต.ท.

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ก.ต.ท. มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ โดยไม่อนุญาตให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในลักษณะบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภทต่อผู้ลงทุนหรือประชาชน เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

 

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน เพื่อป้องปรามไม่ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประกอบธุรกิจในลักษณะการบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) อันเป็นการหลีกเลี่ยง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Regulatory Arbitrage) รวมทั้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยสรุปดังนี้

 

  1. กำหนดให้บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้องไม่มีลักษณะเป็น Investment Company ยกเว้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว

 

  1. บริษัทที่ถือว่ามีลักษณะเป็น Investment Company คือ มีการลงทุนในลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Passive Investment) เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่รวมการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือ Hedging) และสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น รวมกันเกินกว่า 40% ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง เช่น พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่เป็น Investment Company เงินลงทุนในบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทใหญ่เดียวกัน และเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อให้เกิด Synergy ต่อธุรกิจหลักของบริษัท เป็นต้น

 

  1. กำหนดให้ บจ. ที่มีการลงทุนประเภท Passive Investment เกินกว่า 40% ของสินทรัพย์รวม มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใช้ในการติดตามการลงทุนของ บจ.

 

  1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และ บจ. ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภทที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไป

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและแนวทางการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวต่อไป

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising