×

ก.ล.ต. อนุมัติจัดตั้ง ‘กองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน’ แล้ว 18 กองทุน

31.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (31 มีนาคม) รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. อนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียนไปแล้ว 18 กองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 14 แห่ง เพื่อให้เสนอขายได้วันที่ 1 เมษายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน

 

ทั้งนี้ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีมติให้ประชาชนทั่วไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ‘SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน’ นั้น โดยมีเงื่อนไข ได้แก่

 

  1. ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  2. หักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงินลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด
  3. ซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  4. ถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories